#

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระเชษฐ์ วรรณรส
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเพลงมาร์ชโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
อ.1/1
10
13
23
อ.1/2
11
12
23
อ.2/1
15
11
26
อ.2/2
12
12
24
อ.3/1
15
8
23
อ.3/2
16
8
24
รวมจำนวนนักเรียน
79
64
143
ประถมศึกษาปีที่
ป.1/1
15
10
25
ป.1/2
14
11
25
ป.2/1
12
10
22
ป.2/2
13
6
19
ป.3/1
12
11
23
ป.3/2
12
8
20
ป.4
12
8
20
ป.5
17
8
25
รวมจำนวนนักเรียน
107
69
176
รวมนักเรียนทั้งหมด
186
133
319

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566