#

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระเชษฐ์ วรรณรส
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเพลงมาร์ชโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับคุณภาพครู มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน

โยคา เว ชายเต ภูริ : ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน

อัตลักษณ์สถานศึกษา

อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น เน้นภาษา

เอกลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้สวย มารยาทงาม

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. การส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมขนในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
2. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำมีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างได้
3. โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำมีพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพียงพอต่อการใช้งาน
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษา
5. ครูโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำเป็นครูมืออาชีพ
6. โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ มีสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


สัญลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ดอกบัวสีชมพูกำลังผลิบาน เปรียบเสมือน ในทางพระพุทธศาสนา ดอกบัวก็เหมือนกับคน ดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำขึ้นมารับแสงสว่างได้นั้น ก็เหมือนกับ ผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์  ทั้งปวง กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ที่มีปัญญา หรือนักปราชญ์ ที่ได้รับการ ขัดเกลา อบรม สั่งสอนแล้ว

๒. พระเจ้าพรหมมหาราชประทับนั่ง มีฉัตร ๙ ชั้นอยู่ข้างพระองค์ ทั้ง ๒ ข้าง นำมาจาก ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ต้นสังกัดซึ่งในอดีตกาลเชื่อว่าพระองค์เป็นพรหมลงมาเกิดเพื่อช่วยเหลือคนไทยจากความเดือดร้อน และยึดพื้นที่คืนจากการถูกคุกคามข่มเหงจากขอม และทรงเป็นแบบอย่างในการเล่าเรียนศึกษาหาความรู้อย่างแท้จริง ทรงเลื่อมใสทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นกษัตริย์ที่ทรงตั้งเมือง  แม่สาย จังหวัดเชียงรายขึ้นมา

๓. โยคา เว ชายเต ภูริ : ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน คือ ปรัชญาของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

๔. แถบสีม่วงด้านล่าง ปรากฏชื่อ “โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ” 

๕. ลายไทยในสัญลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ สื่อความหมายถึงการ อนุรักษ์และ  สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทยและของท้องถิ่นที่มีอย่างหลากหลายให้คงอยู่สืบไป

๖. สีที่ใช้ในสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
สีชมพู คือ ความรัก ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา การดูแลเอาใจใส่
สีขาว  คือ ความบริสุทธิ์  ความดี ความสะอาด
สีม่วง  คือ สติปัญญา ความสง่างาม การเปลี่ยนแปลง
สีเหลือง คือ ความสดใสร่าเริง ความคิดสร้างสรรค์ ความสุข

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

กลยุทธ์

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ
  1.1 กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  1.2 กลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
  1.3 กลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
  1.4 กลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาและการสื่อสาร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
  2.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างความสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน
  2.2 กลยุทธ์การพัฒนางานวิชาการ
  2.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
  2.4 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

3. ยุทธศาสตร์การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  3.1 กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  3.2 กลยุทธ์การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน
  3.3 กลยุทธ์การจัดหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียน
  4.1 กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน
  4.2 กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  4.3 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
  4.4 กลยุทธ์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
  4.5 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
  5.1 กลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5.2 กลยุทธ์การจัดหาบุคลากร
  5.3 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
  5.4 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
  6.1 กลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  6.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ