#

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระเชษฐ์ วรรณรส
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเพลงมาร์ชโรงเรียน
วิสัยทัศน์และโครงสร้างหลักสูตร

วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัย

ภายในระยะเวลา 3 ปี 2561 – 2563 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเน้น พัฒนาการทางด้านภาษา โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม มีสุขนิสัย และสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการแก้ปัญหา และใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามวัย นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน

ภารกิจการจัดการศึกษาปฐมวัย

1. ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

2. พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษา

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

5. จัดกระบวนจัดประสบการณ์ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน

6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดประสบการณ์เป็นสำคัญ

8. ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ การจัดการศึกษาปฐมวัย

1. เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

2. เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

3. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สนับสนุนให้ครูและเด็ก ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดประสบการณ์

4. โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง ๔ ด้าน

5. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้มีชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดประสบการณ์ตามมาตรฐาน และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ สังกัดกองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดการหลักสูตรสถานศึกษากำหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ช่วงอายุ

อายุ 3 – 6 ปี

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

1. ด้านร่างกาย                              
-การทรงตัวและประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
- ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
2. ด้านอารมณ์ จิตใจ
- ดนตรี           - การเล่น
- สุนทรียภาพ    - คุณธรรมและจริยธรรม
3. ด้านสังคม
- การเรียนรู้ทางสังคม
4. ด้านสติปัญญา
- การอ่าน         - การเขียน
- การคิด           - การใช้ภาษา

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก
3. ธรรมชาติรอบตัว
4. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
5. วันสำคัญ
6. สาระเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียน

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมในวงกลม
3. กิจกรรมสร้างสรรค์
4. กิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม
5. กิจกรรมเสรี
6. กิจกรรมกลางแจ้ง
7. กิจกรรมเกมการศึกษา

ระยะเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา เวลาในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 6 ปี ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษาโดยประมาณ (นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีปัจจุบัน - เดือนมีนาคม ของปีถัดไป) โดยแบ่งระยะเวลาการจัดการศึกษาเป็น 2 ภาคเรียน ประมาณ 180 วัน หรือ 
40 สัปดาห์

ตารางกำหนดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ปีที่ 1 – 3 (อายุ 3 – 6 ปี)

 

กิจกรรม

 

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1
(อายุ 3 ปี)

 

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
(อายุ 4 ปี)

 

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
(อายุ 5 ปี)

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

66 ชั่วโมง/ปี

66 ชั่วโมง/ปี

66 ชั่วโมง/ปี

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  (กิจกรรมในวงกลม)

100 ชั่วโมง/ปี

100 ชั่วโมง/ปี

100 ชั่วโมง/ปี

 3. กิจกรรมสร้างสรรค์

66 ชั่วโมง/ปี

66 ชั่วโมง/ปี

66 ชั่วโมง/ปี

4. กิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม

100 ชั่วโมง/ปี

100 ชั่วโมง/ปี

100 ชั่วโมง/ปี

5. กิจกรรมเสรี

100 ชั่วโมง/ปี

100 ชั่วโมง/ปี

100 ชั่วโมง/ปี

6. กิจกรรมกลางแจ้ง

66 ชั่วโมง/ปี

66 ชั่วโมง/ปี

66 ชั่วโมง/ปี

7. เกมการศึกษา

50 ชั่วโมง/ปี

50 ชั่วโมง/ปี

50 ชั่วโมง/ปี