#

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระเชษฐ์ วรรณรส
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเพลงมาร์ชโรงเรียน
โรงเรียน เทศบาลเวียงพางคำ

  ตามที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมพัฒนาชุมชน และกรมการศาสนา ในปี 2545 และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นเองในปี 2550 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
   1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวิเชตร์มณี รับโอนกรมการศาสนาเมื่อปี พ.ศ. 2545 มีเด็กเล็กเข้ารับการอบรมเลี้ยงดู จำนวน 57 คน
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าเหมือดรุ่งเจริญ จัดตั้งเองในปี พ.ศ. 2550 มีเด็กเล็กเข้ารับการอบรมเลี้ยงดู จำนวน 35 คน เพื่อรองรับเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 5
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี รับโอนจากกรมพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีเด็กเล็กเข้ารับการอบรมเลี้ยงดู จำนวน 23 คน เพื่อรองรับนักเรียนจากบ้านผาหมี หมู่ที่ 6
   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำริน รับโอนจากกรมพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีเด็กเล็กเข้ารับการอบรมเลี้ยงดู จำนวน 56 คน เพื่อรองรับนักเรียนจากบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 บ้านดอยงาม หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย หมู่ที่ 1 และบ้านป่ายางแตก หมู่ที่ 10
   5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าเหมือด หมู่ที่ 9 รับโอนจากกรมพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีเด็กเล็กเข้ารับการอบรมเลี้ยงดู จำนวน 57 คน เพื่อรองรับนักเรียนจากบ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 8,9
   ซึ่งจากผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา¬เด็กเล็กในเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ทั้ง 5 แห่ง มีการบริหารจัดการด้านต่างๆ ตามหลักสูตรปฐมวัยทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมอนามัย ซึ่งแต่ละภาคส่วนก็มีส่วนสำคัญในการติดตามการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็กฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีเด่นต่อเนื่องทุกปี และได้แบ่งการเรียนการสอนการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ห้องเตรียมอนุบาล 1 ห้องเตรียมอนุบาล 2 และห้องเตรียมอนุบาล 3 จำนวนเด็กเล็กที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและเข้ารับการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา ประมาณ 228 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครองในระดับที่ดีมากในด้านต่าง ๆ ดังนี้
     - ด้านนโยบายจากคณะผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานหลักในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
     - ด้านครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านปฐมวัยโดยใช้ทุนของเทศบาลและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยใช้ทุนส่วนตัว
     - ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสภาพแวดล้อม ภายใน เช่นห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องอาหาร สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สนามเด็กเล็ก และสนามหญ้าที่ปลอดภัยทั้งสนามและเครื่องเล่นเด็ก
     - ด้านวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ได้มีการจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ทั้งสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ มีการจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอและสามารถใช้งานได้
     - ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ได้มีการใช้หลักสูตรรวมของทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา
   ซึ่งจากการสำรวจความต้องการตามแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาอบรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จากผู้ปกครองเด็กเล็กทุกคน คิดเป็นร้อยละ 90.41 (เก้าสิบจุดสี่หนึ่ง) แสดงว่า ผู้ปกครองทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุนในการที่จะจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำและมีความประสงค์จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๘ (เก้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดแปด) ประกอบกับ ผู้บริหารของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการจัดการศึกษา รวมถึงการบริการสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนทั่วไปและผู้ปกครองเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำที่ต้องการส่งบุตรเข้าเรียนโรงเรียนที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำจัดตั้ง และเพื่อเป็นการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในการให้บริการแก่ท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษายังสถานศึกษาต่างๆ จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำขึ้น
   ดังนั้น การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลเวียงพางคำก่อตั้งโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ ในพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากนายธนดล ท่าดีสม เพื่อสำหรับจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม ที่ตั้ง โฉนดเลขที่ 42818 ตั้งอยู่เลขที่ 883 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 3 ไร่ - งาน ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 1 และ 2 และรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อายุระหว่าง 3 – 5 ปี